عکس/ شروع تهرانگردی ویلموتس با پل طبیعت-طراحی لباس - طراحی لباسکد آمار